وبلاگ نمایندگی بهشهر این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی بهشهر بهره برداری نمایید. آدرس جمعیت احیای انسانی کنگره 60 ، درمان اعتیاد نمایندگی بهشهر ( مازندران ) : کیلومتر 12 جاده بهشهر - گلوگاه، بعد از روستای ولمازو، دست راست. تلفن :09111586082. مشاوره آقایان :روزهای یکشنبه،سه شنبه، پنج شنبه از ساعت 13:30 کارگاه آموزشی مسافران:روزهای یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه ساعت17:00 کارگاه آموزشی همسفران:روزهای دوشنبه ساعت 15:00 کارگاه آموزشی عمومی:روزهای پنجشنبه از ساعت17:00 http://c60behshahr.mihanblog.com 2019-10-21T17:53:29+01:00 text/html 2019-10-21T13:36:09+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس گزارش تصویری http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2658 <div align="center"> <font size="2" color="#990000"><b>جلسه هماهنگی خدمتگزاران نمایندگی نیمایوشیج بهشهر</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#990000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#990000"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/61180/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA/20191020_160603%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></div> text/html 2019-10-21T06:46:36+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر علی ب مصاحبه با یکی از اعضای لژیون سردار http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2657 <div style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font color="#3333FF"><span style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام خداوند بخشنده و مهربان</b></font></span></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font color="#3333FF"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><span style="font-size: 12px; text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#3333FF">در آستانه فرارسیدن جشن گلریزان مصاحبه ای با یکی از اعضای لژیون سردار نمایندگی نیما یوشیج بهشهر انجام گردید.</font><br><br><img src="https://up.c60.ir/repository/61180/3%20%282%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></b></font></span><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 12px; text-align: justify;"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="FA">لطفا خودتان را به رسم کنگره معرفی نمایید؟&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سلام دوستان حسن هستم یک مسافر تخریب بیش از 5 سال آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره خوراکی، روش درمان&nbsp; DST داروی درمان شربت شفابخش OT، مدت 11 ماه و 19 روز با راهنمایی ، راهنمای خوبم آقا مهدی خروشا سفر کردم رشته ورزشی والیبال رهایی 23 ماه و 20 روز. </span><b style=""><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA"><br></span></b></font></p><span style="font-size: 12px; text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br><br></b></font></span></div> text/html 2019-10-21T06:44:11+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر علی ب مصاحبه با یکی از اعضای لژیون سردار http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2656 <div align="right"><div style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font color="#3333FF"><span style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام خداوند بخشنده و مهربان</b></font></span></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font color="#3333FF"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><span style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><font color="#3333FF">در آستانه فرارسیدن جشن گلریزان مصاحبه ای با یکی از اعضای لژیون سردار نمایندگی نیما یوشیج بهشهر انجام گردید.</font><br><br></b></font></span></div><img src="https://up.c60.ir/repository/61180/1%20%282%29.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="501" hspace="0" vspace="0" width="687"></div><div align="right"><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="FA">لطفا خودتان را به رسم کنگره معرفی نمایید؟&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">سلام دوستان غلامرضا هستم یک مسافر تخریب بیش از 10 سال آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره روش درمان DST داروی درمان شربت شفابخش OT مدت سفر 12 ماه و 12 روز به راهنمایی آقا محمود عموزاد رهایی 2 ماه و 10 روز .</span></p><br><br></div> text/html 2019-10-20T14:57:57+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس کارگاه آموزشی خصوصی مسافران http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2651 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">هشتمین جلسه از دور بیست و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 روزهای یکشنبه ، نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با&nbsp;<font color="#ff0000">استادی راهنمای محترم مسافر مجتبی&nbsp;</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#009900">نگهبانی مسافر صفرعلی</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#009900">دبیری مسافرحمید</font>&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<font color="#000099">"&nbsp; D.SAP (عصاره سیب)&nbsp; "</font>&nbsp;در تاریخ 98/07/28 راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.</b></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/54406/98-07-28/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="text-align: justify;"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خلاصه سخنان استاد:</font></b></span></div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></b></div><div><span style="text-align: justify;"><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خدا را شاکرم که در جمع دوستانه شما قرار دارم از&nbsp; نگهبان و&nbsp; دبیر جلسه و همچنین راهنمای لژیون دهم تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا خدمت کنم. همینطور از آقا محمود راهنمای درمان سیگارم تشکر می کنم که از ایشان خصوصا در دورانی که ایجنت بودند خیلی درس ها آموختم.</font></div><div style=""><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;اما در رابطه با دستور جلسه(D.sap):</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="">مشکل اصلی که همه ما مصرف کننده ها داشتیم و در طول درمان ما اتفاق می افتد،مسئله تنبلی دستگاه گوارش یا همان یبوست است. برای این موضوع راه های زیادی را آقای مهندس امتحان و آزمایش کردند که گاهی جواب می داد و گاهی هم جواب نمی داد&nbsp; و بالاخره عصاره سیب را به اصطلاح کشف و انتخاب کردند که در درمان یبوست بسیار کارایی داشت و شاهد عملکردش هم هستیم . که علاوه بر دستگاه گوارش مسلط می شود و گوارش انسان را آسان می کند بر بسیاری از بیماری ها هم غلبه می کند، چرا که سرشار از ویتامین ها ، اعم از سدیم،پتاسیم،کلسیم و انواع ویتامین ها است.&nbsp;</font></div><div style="font-weight: bold;"><br></div></div></span></div> text/html 2019-10-18T13:11:38+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس گزارش تصویری پارک روز جمعه http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2650 <div align="center"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="2" color="#990000"><b>گزارش تصویری پارک روز جمعه مسافران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر</b></font><font size="2"><br></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/40529/97_7_7/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/1.1%20(Copy).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div> text/html 2019-10-17T19:36:39+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس مشارکت مکتوب... http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2649 <div><br></div><div align="center"><font size="2" color="#660000"><b>مشارکت مکتوب به قلم مسافر عباس ( لژیون هشتم )</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#660000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#660000"><b>دستور جلسه هفتگی : D.Sap<br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/61180/01.05.98/apple-cider-vinegar%20%28Copy%29.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-17T18:28:33+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس پبام آزمون داخلی نمایندگی http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2647 <div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000"><b>آزمون داخلی نمایندگی نیما یوشیج بهشهر ویژه مسافران سفر اول و سفر دوم</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#660000"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/40529/05-10-97/118696%20%28Copy%29.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"> <div style="text-align: right;"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">آزمون داخلی نمایندگی ویژه مسافران در روز <font color="#990000">یکشنبه مورخ 98/08/05&nbsp; رأس ساعت 16</font> در نمایندگی نیما یوشیج بهشهر برگزار خواهد شد.</span></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">منابع آزمون به شرح ذیل می باشد:</span></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><font color="#6600cc"><br></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#3333FF">سی دی های جناب مهندس:</font> <br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#cc0000">اضافه وزن 1 ، اضافه وزن 2 ، حرکت</font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#cc0000"><br></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#cc0000"><font color="#333399"><font color="#3333FF">متون امتحانی :</font> </font><br></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#cc0000"><font color="#333399"><br></font></font></span></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#cc0000">جزوه شرح وظایف ، وادی اول از کتاب 14 وادی عشق</font></span></b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></b></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">شرکت در امتحان برای کلیه ی مسافران سفر اول و سفر دوم بلامانع می باشد <br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></span></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;">با تشکر لژیون امتحانات</span></b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></b></div> </div> text/html 2019-10-17T17:28:04+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر غلامرضا کارگاههای آموزشی عمومی....... http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2646 <div align="right"><div align="justify"><b style="font-size: 12px; text-align: justify;"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#222222">هشتمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#cc0000">استادی </font><font color="#cc0000">کمک راهنمای محترم مسافر علیرضا</font><font color="#222222"> و&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#33cc00">نگهبانی </font><font color="#006600"><font style="">مسافر عبدالله</font>&nbsp;</font><font color="#222222">و&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#33cc00">دبیری</font><font style="" color="#006600"> مسافر حسن</font><font color="#222222"> با دستور جلسه&nbsp;</font><font style="color: rgb(34, 34, 34);" color="#3333FF">"</font><font color="#000099">&nbsp;سیستم ایکس"&nbsp;</font></font></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در تاریخ&nbsp; 98/07/25 راس ساعت 17&nbsp; آغاز بکار نمود.</font></b></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div></div><div><div><div align="center"><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#330099">در ادامه جشن تولد یک سال رهایی مسافر علی برگزار گردید.&nbsp;</font></font></b></div><br><div align="center"><font size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/39501/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B5%DB%B4%DB%B1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br><font size="2"><font size="2"><b>خلاصه سخنان استاد : </b></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر. از آقا عبدالله دبیر جلسه تشکر میکنم که این وقت را در اختیار من قرار دادند از دبیرشان هم بابت خلاصه گزارش عملکرد تشکر میکنم . یک موردی که هست تنها شخصی میتواند از کلمه کمک راهنما را استفاده کند که مقام بالاتر باشد . مقام پایین تر نمی تواند این کلمه را استفاده کند . راهنما ، دیده بان یا آقای مهندس و مراتب جایگاه بالاتر این کلمه را می توانند استفاده کنند.مقام پایین تر طبق قوانین کنگره حق استفاده از این کلمه را ندارند.</font></div><br></div></div> text/html 2019-10-15T19:28:24+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس مشارکت مکتوب... http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2644 <div align="center"> <font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><b>نوشته ای به قلم مسافر حسن - لژیون دوازدهم <br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><b>دستور جلسه : سیستم ایکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#6600CC"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/mosharekat%20maktoob/Human-brain-functions.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></div> text/html 2019-10-15T14:41:34+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس کارگاه آموزشی خصوصی... http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2643 <div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">دوازدهمین جلسه از دور بیست و سوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر نمایندگی نیما یوشیج بهشهر روزهای سه شنبه&nbsp;<font color="#ff0000">با استادی مسافر محمد مهدی&nbsp;</font>و&nbsp;<font color="#006600">نگهبانی مسافر علی&nbsp;</font>و&nbsp;<font color="#33cc00">دبیری مسافر امرالله&nbsp;</font>با دستور جلسه&nbsp;<font color="#000099">"سیستم ایکس&nbsp; "</font>&nbsp;در تاریخ 98/07/23 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/54406/23.7.98/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%DB%B2%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#660000"><b>خلاصه سخنان استاد :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">سلام دوستان محمد مهدی هستم یک مسافر .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">به رسم کنگره از جناب مهندس تشکر می کنم و کسانی که برای من زحمت کشیدند تا این رهایی ناب را تجربه کنم و اینکه با یک سلامتی خوب دارم کار می کنم و زندگی ام را بچرخانم و&nbsp; به راحتی صبح زود بیدار شوم و می توانم زندگی روزانه خود را پیش ببرم و در کنار خانواده باشم&nbsp; &nbsp;برای جبران روزهایی که نتوانستم بخاطر مصرف مواد کنارشان باشم . خرابی های زیادی در زندگی ام به وجود آوردم و شب ها با هزار دوز و کلک خودم را بیرون نگه می داشتم تا مصرف مواد داشته باشم . که بتوانم تازه به تعادل برسم یا به عبارتی سیستم ایکس من درست کار کند .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2019-10-15T13:38:32+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس گزارش تصویری لژیون بیل ویلیام ال وایت http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2642 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#000099"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>ه</b></font></font></font><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><b>&nbsp;نام خدا</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">روز</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">سه‌شنبه مورخ 1398/07</span></b></font><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">/23</span></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">لژیون‌های</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">ویلیام وایت (</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">درمان وابستگی به سیگار&nbsp;</span></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#000099"><b style="font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">با متد</span></b><font style="font-size: 12px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="font-size: 12px;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(DST&nbsp;</span></b></font></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000"><b>(سیستم ایکس&nbsp;</b></font></span></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><font color="#FF0000"><b>)&nbsp;<font color="#222222">&nbsp;</font></b></font></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#000099"><b style="font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">در نمایندگی&nbsp;</span></b><b style="font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">نیما یوشیج بهشهر&nbsp; برگزار شد .</span></b></font></font></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#000099"><b style="font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><br></span></b></font></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299636268/Negar_۰۵۰۷۲۰۱۷_۰۰۲۴۲۸_Copy_.png" alt=""></div> text/html 2019-10-15T04:03:51+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر مهدی جلسه هماهنگی اعضای لژیون سردار.... http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2641 <div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#222222">سومین جلسه از دور سوم سری جلسات هماهنگی اعضای لژیون سردار نمایندگی نیما یوشیج با</font><font color="#006600">&nbsp;<font color="#000000">استادی</font></font><font color="#FF0000">&nbsp;کمک راهنمای محترم مسافر اسماعیل&nbsp;</font><font color="#222222">و&nbsp;</font><font color="#006600"><font color="#000000">نگهبانی</font>&nbsp;<font color="#FF0000">کمک راهنمای محترم همسفر ملیحه</font>&nbsp;</font><font color="#222222">و</font><font color="#006600">&nbsp;<font color="#000000">دبیری</font></font><font color="#cc0000">&nbsp;</font><font color="#222222"><font color="#cc0000"><font color="#FF0000">مسافر مجید</font>&nbsp; با دستور جلسه&nbsp; "محبت، بخشش را منتقل کن"&nbsp;</font>در تاریخ&nbsp;<font color="#FF0000">98/07/21</font>&nbsp;</font><font color="#222222">راس ساعت 15:30 آغاز بکار نمود .</font></font></b></font></div><div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#222222"><br></font></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40529/22-07-98/11111%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div align="justify" style="font-size: 12px;"><font size="2" style=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><b style="">خلاصه سخنان استاد :</b><br></font></font></div><div><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از نگهبان محترم سرکار خانم ملیحه و دبیرشان آقا مجید سپاسگزارم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا خدمت کنم و آموزش بگیرم .&nbsp;</font></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">در طول سال چه کارهایی کرده ایم و چقدر آماده شده ایم برای جشن گلریزان ، چه از لحاظ کلی در شعبه و چه از لحاظ فردی ، برای آماده شدن در جشن گلریزان و این که عضو لژیون سردار شویم چه کارهایی کرده ایم . برخی از لحاظ مالی توان عضو شدن در لژیون سردار را ندارند و برخی توان مالی خوبی دارند ولی از لحاظ تفکری به آن نقطه نرسیده اند که از مبلغی بگذرند و عضو لژیون سردار شوند ، این موضوع سعی و تلاش می خواهد ، آن که از لحاظ مالی توان عضویت در لژیون سردار را ندارد می تواند برنامه ریزی کند برای سال بعد ، چون جشن هایی که که در کنگره برگزار می شود همان طور که از اسمش پیداست یک جشن است مانند جشن تکلیفی که برای دخترها در مدرسه برگزار می کنند ، یعنی به آن نقطه رسیده اند که یک سری تکالیف و وظایف که بر آنها واجب شده است را انجام دهند .&nbsp;</span></div></div> text/html 2019-10-14T09:35:46+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس مشارکت مکتوب http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2639 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; word-break: break-all;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA"><font color="#990000"><br></font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; word-break: break-all;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA"><font color="#990000">مشارکت مکتوب بر گرفته از بیانات با ارزش استاد امین</font><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; word-break: break-all;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span lang="FA"><font color="#990000"><br></font></span></b></font></p><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; word-break: break-all;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><b><span lang="FA">عدالت خداوند ، سیستم ایکس</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; word-break: break-all;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#3333FF"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 8pt; line-height: 107%; word-break: break-all;" align="center"><span lang="FA"><img src="https://up.c60.ir/repository/13433/mosharekat%20maktoob/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></span></p> text/html 2019-10-14T07:24:46+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس مشارکت مکتوب http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2637 <div align="center"><font size="2" color="#990000"><b><br></b></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000"><b>نوشته ای به قلم مسافر مهدی ( لژیون یازدهم)&nbsp;</b></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><font size="2" color="#990000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#000099">در باب دستور جلسه هفتگی <font color="#660000">: </font></font>سیستم ایکس</b></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/17157/System_X.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></b></font></div> text/html 2019-10-13T14:52:44+01:00 c60behshahr.mihanblog.com مسافر الیاس کارگاه آموزشی خصوصی مسافران http://c60behshahr.mihanblog.com/post/2636 <div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">هفتمین جلسه از دور بیست و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 روزهای یکشنبه ، نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با&nbsp;<font color="#ff0000">استادی مسافر شهاب</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#009900">نگهبانی مسافر صفرعلی</font>&nbsp;و&nbsp;<font color="#009900">دبیری مسافر جواد</font>&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<font color="#000099">"&nbsp; سیستم ایکس&nbsp; &nbsp;"</font>&nbsp;در تاریخ 98/07/21 راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></b></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/54406/2.3.98%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/98-07_21/3%20%D9%86%D9%81%D8%B1%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>خلاصه سخنان استاد:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">از آقای نگهبان و دبیر تشکر می کنم ، همچنین از راهنمای خوبم آقای&nbsp; مهدی خروشا تشکر می کنم که ۱۲ ماه برای من زحمت کشیدند.</span></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دستور جلسه سیستم ایکس ،ایکس در حقیقت یعنی ناشناخته، این سیستم ایکس همان شبه افیونی بدن هست که تصویرش در کتاب 60 درجه هم آمده است ،ما یک نیروگاه، یک ساختار جسم داریم که به خوبی در حال کار کردن هست،این نیروگاه توسط سوخت پاک و مواد غذایی سالم در حال کار کردن هست. این نیروگاه تشکیل می شود از مغز( که خودش به قسمت های مختلفی تقسیم می&nbsp; شود) ،نخاع،غدد درون ریز، غدد بیرون ریز و هورمون هایی که برای ما ترشح می شود ، یعنی متابولیسم ، سیستم گوارش&nbsp; و تمام فعالیت های بدن ما توسط آن هست.خداوند برای تمام موجودات این سیستم را قرار داده برای اینکه قدرت دفاعی بدن بالا برود، شادی و نشاط و خلق و خوی ما همه مربوط به این سیستم هست.</font></div></div>